Service Logistics Forum

SLF koers

Sinds eind 2016 vaart het SLF een nieuwe koers. Kern hierbij blijft dat het Service Logistics Forum een netwerk organisatie is waar kennis en kunde gedeeld en ontwikkeld wordt. In de voorbije jaren heeft het SLF flink bijgedragen aan de ontwikkeling van het vakgebied. Zodanig zelfs dat de Topsektor Logistiek samenwerking met het SLF als logisch en wenselijk achtte. Na enige jaren gezamenlijk te hebben opgetrokken is eind 2016 de ambitie van het SLF in dit kader uitgebreid en aangescherpt.
Deze is geformuleerd rond 3 peilers te weten:

  • Innovatie ontwikkeling
  • Samenwerken rond Logistiek Verenigd
  • Uitbreiding

Met support van de topsektor geeft het SLF vorm aan deze doelstelling. Hierbij blijft de kern van het Forum het delen van kennis en kunde, maar daar zijn innovatie- en talentontwikkeling als focusgebieden aan toegevoegd. Tot aan 2020 werkt het SLF aan de uitvoering van de geformuleerde doelen in projectvorm. Daarna zal de koersverlegging voortgezet te worden in de reguliere bedrijfsvoering.

Trots op onze

SLF Deelnemers